Kara Süleyman Tekkesi

Kara Süleyman Camii ve Tahta Minare Camii isimleriyle de bilinir. Bugün mevcut değildir. Yerine apartmanlar yapılmıştır. Yeri, Tahta minare Caddesi ile Tahta Minare Bostan Sokağının birleştiği köşede ve Sokağın sol tarafında idi. Kıble tarafında Servi çıkmazı ve yan tarafında ise Bayıldım Çıkmazı bulunuyordu.

Hadikat’ül-Cevâmi’de şu bilgi vardır:

“Mescid fevkanidir. Sultan II. Beyazid devrinde defterdar olan Süleyman Efendi yaptırmıştır. Bu cami şimdi Tahta Minare diye maruftur. Altındaki mâ-i leziz çeşme, çoktan beri harap olduğu için 1223 (1808) yılı ortalarında, mühür sahibi olan Alemdar Mustafa Paşa yeniden yaptırmıştır. Bitişiğinde imamlara şartlı olarak verilen evi de vardır. Süleyman Efendinin İstanbul’da Üsküplü Cami’ine minber koymuştur. Mescidin mahallesi vardır.”

Si. Osm. yazarı, Süleyman Efendinin Sultan II. Beyazid devrinde (1481-1512) baş defterdar olduğunu kaydetmiştir. Fakat, İ. H. Danişmend’in Osmanlı Tarihi kronolojisi adlı eserinin defterdar bölümünde adı yoktur.

Alemdar Mustafa Paşa Çeşmesi bahsine bakınız.

1934 tarihli şehir rehberinde biraz ilerideki bir sokağa Kara Süleyman Tekke Sokağı adı verilmiştir ki bir alakası yoktur. Bu sokakta fieyh Ali Efendi Tekkesi vardı.

Defterdar Mescidi 1910 tarihlerinde çok harap olduğu için yıkılmıştır.

3 S. 1230 (15 Ocak 1815) tarihli bir ilamla “İstanbul’da Uskübi Mahallesi’nde ebsak Defterdar Kara Süleyman Efendi Cami’i ve sair hayratı evkafından meşrut vazife ile Eyüp’te vaki mescidinde müezzinlik ciheti mahlul hissesinin tevcihini” istenmiştir.

Süleyman Efendi’nin Üskübi Mahallesindeki mescidi bugün mevcut değildir. İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri’nde ve Hadikat’ül-Cevami’de kayıtları yoktur.

Kaynak: (Gezi Notu) (Hadika 1/265) (Si. Osm. 3/78) (A. Yüksel, II. Beyazid, 1. Selim Devri S: 243) (İst. ans. 8/4344) (Osm. Arş. Dairesi, M. Cevdet Tas. Evkaf Def. II. No: 15078)