İsmihan Sultan Sıbyan Mektebi

İsmihan Sultan bint-i Sultan Selim Han tarafından 976 (1568) tarihinde, kendi adı ile anılan Sokullu Mehmed Paşa Medresesi’nde okunmak için tesis edilmiştir. Kitaplar Sokullu Mehmed Paşa Türbesi’nde muhafaza edilir ve bunlardan medresenin müderrisi, öğrenciler ve okuyucular istifade ederdi.

Burada 544 yazma, 32 basma eser bulunuyordu. Bunların bir kısmı, İsmihan Sultan ve bir kısmı da Sokullu’nun vakıf mühürleri ile mühürlenmişti. Kitaplar, medreselerin kapatılmasından sonra Hüsrev Paşa Kütüphanesi’ne ve oradan da 1957 de Süleymaniye umumi Kütüphanesine nakledilmiş ve medrese de bu tarihte restore edilmiştir.

Kaynak: (Hadika 1/193) (Si. Osm. 1/19) (G. Kut-N. Bayraktar, Yazma Eserlerde Vakıf Mühürleri S: 50) (İ.Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tarihi 11/48-225) (N. Bayraktar, İsmihan Sultan ve Kütüphanesi, Kadın Gazetesi 24 Ocak 1959)