Cafer Paşa Medresesi

Kalenderhane Caddesi ile Kızıl Değirmen Sokağı’nın birleştiği yerde ve Cafer Paşa Türbesi’nin gerisindedir. Türbenin sol tarafındaki kemerli kapıdan uzun bir koridora girilmektedir. Bu yer geçildiğinde bir meydancığa gelinir ki hemen karşıda medresenin dershanesi bulunmaktadır. Sol tarafta de bir kuyu bileziği vardır.

Dershane (Darül-hadis) tek kubbeli ve kare planlıdır. Kitabesi yoktur. Herhalde eskiden önünde bir revak bulunuyordu. Kubbesi kurşun kaplı bu yapının yer penceresi vardır. Pencereler kesme taş sövelidir. 1975 tarihinde restore edilmiş ve içinde Kur’an Kursu yerleşmiştir.

On bir Kubbeli odası bulunan medrese odaları dershanenin karşısına ters L biçiminde yerleştirilmiştir. Her odada bir pencere ve ocak bulunmaktadır.

Bu odaların arkasında, Sokullu Mehmed Paşa Medresesi bulunmaktadır.

Medresenin ilk müderrisi Ömer Efendi idi. Bu zat şehzadeliğinde Sultan II. Osman’a hoca tayin olunmuştu. Onun sözleri ve tavsiyesiyle hareket eden Sultan Osman, Yeniçeri İhtilalinde hayatını kaybetmişti.

Medrese daha sonra Sadiyye Tekkesi haline getirilmiştir.

Ömer Efendi 1039 Cemaziyelâhir (Ocak-1630)de Hicaz’da vefat etti.

Kaynak: (Gezi Notu) (C.Baltacı, Osm. Medreseleri S: 585) (Hadika 1/278) (Si. Osm.3/585 Ömer Efendi)